Ghi nhãn Hóa chất là một phần quan trọng của tính hiệu quả của Chương trình Tuyên truyền về Mối nguy hại. Việc ghi nhãn mác rõ ràng và nhất quán trong toàn cơ sở của quý vị sẽ đảm bảo nhân viên có thể hiểu và dễ dàng nhận biết các mối nguy hại từ hóa chất. Thông thường có hai loại thùng chứa hoá chất trong các cơ sở sản xuất:

 • Thùng chính - Đây là dạng thùng chứa khối hóa chất lớn và chứa lượng hóa chất lớn hơn (nghĩa là thùng phuy đựng hóa chất)
 • Thùng phụ hoặc bình chứa ở nơi làm việc – Đây là thùng chứa dành cho hóa chất sau khi được chiết ra từ thùng chính để sử dụng trong sản xuất hoặc các khu vực sử dụng hóa chất tại cơ sở.

Ghi nhãn Thùng Chính

Nhãn của thùng chính thường phải được dán trên thùng chứa hóa chất khối lớn và bao bì của nhà cung cấp hóa chất. Các nhãn này phải đáp ứng yêu cầu về ghi nhãn cảnh báo nguy hại và vận chuyển của GHS. Ví dụ về việc sắp đặt và yêu cầu đối với việc ghi nhãn đối với thùng chính cũng như bao bì có trong Phụ lục 7 của GHS (Tái bản lần 6, năm 2015)

Phụ lục 7 của GHS (Tái bản 6) (2015)

Bản tóm tắt các yêu cầu về nhãn dán cảnh báo nguy hại của GHS được cung cấp dưới đây:

 1. Thông tin nhận dạng Sản phẩm – Tên của sản phẩm
 2. Hình đồ cảnh báo – Hình ảnh đồ họa cung cấp thông tin về (các) mối nguy hại tiềm ẩn của sản phẩm
 3. Từ cảnh bào – Câu/từ mô tả giải thích mối nguy hại tiềm ẩn của sản phẩm. Ví dụ như “Danger” (Nguy hiểm) hay “Warning” (Cảnh báo)
 4. Lưu ý về nguy hại – Giải thích nguy hại tiềm ẩn của sản phẩm
 5. Lưu ý Phòng ngừa – Các lưu ý chứa thông tin về cách ngăn ngừa hoặc tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực của việc tiếp xúc với sản phẩm. Các thông báo phòng ngừa có 4 loại: ngăn ngừa, ứng phó, lưu trữ và thải bỏ.
 6. Thông tin Nhà cung cấp – Thông tin liên lạc của nhà sản xuất/nhà cung cấp sản phẩm, bao gồm tên công ty, địa chỉ và số điện thoại

Ghi nhãn Thùng chứa tại Nơi làm việc

Trong các khu vực sản xuất, hóa chất thường phải được sang chiết từ thùng chính sang thùng phụ hay bình chứa tại nơi làm việc để dễ sử dụng. Thùng chứa tại nơi làm việc thường nhỏ hơn và có nhiều hình dạng khác nhau, điều này khiến lượng thông tin trên nhãn dán có thể bị hạn chế. Nhãn dán trên thùng chứa tại nơi làm việc tối thiểu phải có những thông tin sau:

 • Danh tính của hóa chất (tên hoá học)
 • Các mối nguy hại liên quan (Từ cảnh báo và/hoặc lưu ý về nguy hại)
 • Hình đồ cảnh báo

Ví dụ dưới đây tóm tắt các yếu tố tối thiểu trên nhãn dán đối với thùng chứa tại nơi làm việc.

Tài liệu về Ghi nhãn

Hình Đồ Cảnh Báo GHS – Các tệp hình ảnh có thể tải về và có thể được sử dụng để tạo nhãn dán cho thùng chứa tại nơi làm việc riêng của quý vị.

Tóm tắt về Nhãn dán và Các Hình Đồ Cảnh Báo của tổ chức OSHA Hoa Kỳ

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment

namita wrote: Jun 15, 2021

Using Masterbatches for the packaging improves the quality of products and their life too.